Het laatste nieuws van bedrijventerrein HarnaschPolder

“Planning vegen eigen terrein en kolken legen wk 15 8 - 12 april”
april | Den Hoorn

Beste leden, huurders of gebruikers van bedrijventerrein Harnasch Polder,

Volgende week (week 15 6 – 12 april) wordt op rekening van de vereniging geveegd op eigen terrein en de rioolputten/straatkolken van het hemelwaterafvoer op eigen terrein geleegd.
De precieze planning volgt morgen.

Voorwaarden uitvoering werkzaamheden:
- Alleen de rioolputten/straatkolken waar de kolkenzuiger bij kan komen worden geledigd
- Van Doorn veegt de goten en randen van de terreinen. Op het moment dat zij beginnen moet er meteen ruimte worden gemaakt. Er wordt niet gewacht tot alles aan de kant is gezet.
Ze vegen daar waar de veegwagen kan komen. Er zijn geen handmedewerkers met bladblazer bij. Dit kan een lid zelf regelen.

In overleg met handhaving kan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden auto’s -bij uitzondering - op de grijze stroken geparkeerd worden.

Wij gaan ervan uit dat u op uw eigen terrein deze werkzaamheden uitgevoerd wilt zien.
Wilt u GEEN gebruik van deze voorziening, mail dan naar secretariaat@bedrijvenharnaschpolder.nl
Aan de leden het verzoek om deze email door te sturen naar de huurders/gebruikers.

Mocht er tijdens de werkzaamheden iets niet goed gaan dan kunt u altijd contact opnemen met de parkmanager Ron Verhage.
Hij is bereikbaar onder nummer 06-57549895.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
“Informatiemail wegwerkzaamheden | 4 weekendafsluitingen A4 Beneluxtunnel tussen knooppunten Benelux en Kethelplein”
maart | Den Hoorn

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Heijmans in 4 weekenden groot onderhoud uit aan het asfalt in de Beneluxtunnel op de A4 Links en rechts tussen knooppunt Kethelplein en knooppunt Benelux.
Middels deze mail informeren wij u over de locatie en aard van de werkzaamheden en de mogelijke hinder als gevolg van deze werkzaamheden. 

 

Aard van de werkzaamheden
In het weekend van vrijdag 15 maart t/m maandag 18 maart voert Heijmans, in opdracht van Rijkswaterstaat, groot onderhoud uit- aan het asfalt in de Beneluxtunnel op de parallelbaan van de A4 Links ter hoogte van knooppunt Benelux en knooppunt Kethelplein.
Hiervoor is het noodzakelijk de hoofdrijbaan en parallelbaan van de A4 Links vanaf knooppunt Benelux tot knooppunt Kethelplein in de rijrichting Rotterdam-Zuid – Den Haag, voor al het doorgaande verkeer af te sluiten.

In het weekend van vrijdag 22 maart t/m maandag 25 maart voert Heijmans, in opdracht van Rijkswaterstaat, groot onderhoud uit- aan het asfalt in de Beneluxtunnel op de hoofdrijbaan van de A4 rechts ter hoogte van knooppunt Kethelplein en knooppunt Benelux.
Hiervoor is het noodzakelijk de hoofdrijbaan en parallelbaan van de A4 rechts vanaf knooppunt Kethelplein tot knooppunt Benelux in de rijrichting Den Haag - Rotterdam-Zuid, voor al het doorgaande verkeer af te sluiten.

In het weekend van vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april voert Heijmans, in opdracht van Rijkswaterstaat, groot onderhoud uit- aan het asfalt in de Beneluxtunnel op de parallelbaan van de A4 rechts ter hoogte van knooppunt Kethelplein en knooppunt Benelux.
Hiervoor is het noodzakelijk de hoofdrijbaan en parallelbaan van de A4 rechts vanaf knooppunt Kethelplein tot knooppunt Benelux in de rijrichting Den Haag - Rotterdam-Zuid, voor al het doorgaande verkeer af te sluiten.

In het weekend van vrijdag 28 juni t/m maandag 1 juli voert Heijmans, in opdracht van Rijkswaterstaat, groot onderhoud uit- aan het asfalt in de Beneluxtunnel op de hoofdrijbaan van de A4 Links ter hoogte van knooppunt Benelux en knooppunt Kethelplein.
Hiervoor is het noodzakelijk de hoofdrijbaan en parallelbaan van de A4 Links vanaf knooppunt Benelux tot knooppunt Kethelplein in de rijrichting Rotterdam-Zuid – Den Haag, voor al het doorgaande verkeer af te sluiten.

 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
A4 Links: Vrijdag 15 maart 21:00 uur t/m maandag 18 maart 05:00 uur (week 11)
A4 Links: Vrijdag 28 juni 21:00 uur t/m maandag 1 juli 05:00 uur (week 26)
Om de werkzaamheden veilig uit te voeren wordt de A4 (rijrichting Rotterdam-Zuid – Den Haag) voor al het verkeer afgesloten: (zie figuur 1)

 • Hoofdrijbaan en parallelbaan volledig afgesloten, geen doorgang mogelijk

A4 Rechts: Vrijdag 22 maart 21:00 uur t/m maandag 25 maart 05:00 uur (week 12)
A4 Rechts: Vrijdag 29 maart 21:00 uur t/m maandag 1 april 05:00 uur (week 13)
Om de werkzaamheden veilig uit te voeren wordt de A4 (rijrichting Den Haag – Rotterdam-Zuid) voor al het verkeer afgesloten: (zie figuur 2)

 • Hoofdrijbaan en parallelbaan volledig afgesloten, geen doorgang mogelijk


Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Update over vluchtelingenopvang in combinatie met flexwoningen in Den Hoorn”
Februari 2024 | Den Hoorn

Vorig jaar ondertekenden wij de overeenkomst met het COA voor de komst van 225 vluchtelingen in combinatie met flexwoningen voor lokale woningzoekenden in Den Hoorn. Om dit mogelijk te maken moet er nog veel geregeld worden. We geven u graag een update over bijvoorbeeld de afspraken met het COA, de grondaankoop en de planning.

Flexwoningen en opvang van vluchtelingen in Midden-Delfland
Midden-Delfland gaat 30 wooneenheden realiseren voor “lokale” doelgroepen in 2025 en 225 vluchtelingen opvangen in de Harnaschpolder in Den Hoorn. Vooral de opvang staat in de belangstelling. Hieronder leest u wat er tot nu toe is gedaan om dit te regelen en wat de eerstkomende stappen zijn.

Afspraken over de vluchtelingenopvang
In oktober bevestigde de raad dat de bestuursovereenkomst ondertekend mocht worden. In die overeenkomst is veel vastgelegd. U kunt deze overeenkomst vinden op onze website. De essentie is dat in de gemeente 96 verplaatsbare woningen worden gerealiseerd. Dertig daarvan worden de gemeente geschonken. In de andere woningen worden vijf jaar lang maximaal 225 asielzoekers gehuisvest. De gemeente mag deze woningen na vijf jaar voor 50% van de waarde overnemen.

COA nu aan zet
In de overeenkomst staat dat het COA het merendeel van de werkzaamheden voor de ontwikkeling van het terrein gaat oppakken. Het COA heeft hier een team voor samengesteld. Dit team heeft ondertussen frequent contact en overleg met de projectleider van de gemeente. Het COA zal uiterlijk eind maart het plan van aanpak voor het realiseren van deze opvang opleveren. Dit realisatieplan vormt de basis voor de tijdsplanning van onze projectaanpak. De gemeente kan dus daarna het eigen projectplan goed in de tijd zetten.

Aandacht
We zorgen ervoor dat in het eigen projectplan de voor ons zeer belangrijke zaken zoals de inrichting van het terrein, de veiligheid, het verkeer, het onderwijs, de dagbesteding en de communicatie goed worden geregeld. Als het projectplan gereed is, delen wij dit met u. In het projectplan zal ook duidelijk worden op welke onderdelen de gemeente voor de uitwerking contact zal leggen met inwoners, scholen, buurtpreventie of andere relevante betrokkenen.

Grond aangekocht in Harnaschpolder
Eind december 2023 heeft de gemeente grond aangekocht op het bedrijventerrein Harnaschpolder waar de opvang tijdelijk gerealiseerd zal worden.
Niet alle recent gekochte grond is nodig voor de opvanglocatie. Het deel dat niet nodig is, verkopen we door. We hebben hier ook al geïnteresseerde ondernemers voor.

Begeleiding van onze nieuwe inwoners
Het is belangrijk dat de mensen die we opvangen zich welkom voelen in Midden-Delfland. Het is fijn dat er inwoners zijn die mee willen denken over hoe we dat kunnen organiseren. Natuurlijk is iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen. In de loop van het jaar maken we duidelijk hoe dat dan kan.

Overleg met inwoners, ondernemers en organisaties
In 2024 gaan het COA en de gemeente in gesprek met al de betrokkenen die nodig zijn om dit project te laten slagen. Dit zijn onze georganiseerde partners zoals het welzijnswerk, de politie, de scholen en instellingen op het gebied van werkgelegenheid. We gaan ook een vorm zoeken om met de ondernemers van de Harnaschpolder en buurtbewoners het plan en de reacties hierop te bespreken.

Planning
Het COA heeft gezegd met de planning te mikken op een opening in het begin van 2025. We wachten nog op deze planning van het COA.  Er zullen nog verschillende procedures doorlopen moeten worden. Zo moet er nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Spreidingswet
Ondertussen is de spreidingswet aangenomen. Het is merkbaar dat vooral gekeken wordt naar het aantal mensen dat aan elke gemeente wordt toebedeeld. Voor Midden-Delfland staat dit op 133 plaatsen waarvan er 11 geschikt moeten zijn voor minderjarige vluchtelingen. Dit zijn echter geen harde getallen. De werkwijze is dat in regionaal verband afspraken moeten worden gemaakt om meerdere doelgroepen te huisvesten. Dit zijn dus ook de statushouders en Oekraïners. Op die manier kan een gemeente doelgroepen uitwisselen om tot het juiste totaal aantal te komen. Maar het kan ook zo zijn dat een gemeente uiteindelijk meer of minder dan het voorgeschreven aantal krijgt toebedeeld. De regionale dialoog hierover zal de komende maanden worden gevoerd.

Burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders zet zich gezamenlijk in voor een goede opvang van de vluchtelingen die past bij Midden-Delfland. Elke bestuurder is vanuit de eigen taakvelden betrokken. Wethouder Fred Voskamp is, omdat nu eerst de aandacht vooral naar het bouwen uitgaat, op dit moment de coördinerend portefeuillehouder. Hij is het eerste aanspreekpunt.

Bezwaarschriften
Meerdere inwoners hebben een bezwaar ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad. De bezwaarschriften zijn behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze heeft het college en de raad geadviseerd. Het besluit op de bezwaren zal eind februari worden genomen. Wij informeren de bezwaarmakers hierover zodra er meer bekend is.

Vragen
Veel informatie is te vinden op onze website www.middendelfland.nl/opvang-van-vluchtelingen. Heeft u vragen over de opvang van vluchtelingen? Stuurt u ons dan een e-mail via mailadres communicatie@middendelfland.nl.

Met hartelijke groet,

Team Communicatie

 

Gemeente Midden-Delfland
Team Communicatie    
Anna van Raesfeltstraat 37 l 2636 HX l Schipluiden l (015) 380 41 11

“Nieuwsalert Start Reconstructie N211 Wippolderlaand/weekendafsluitingen 22 maart en 5 april a.s”
16 februari 2024 | Den Hoorn

Beste relatie,

In de bijlage de nieuwsbrief van het projectteam N211 over de start van de werkzaamheden. Let op de weekendafsluiting van 22 maart en 5 april a.s.
Zie ook de website: https://n211wippolderlaan.nl/

Het bestuur van de vereniging bedrijventerrein Harnaschpolder en de parkmanager beseffen zeer goed dat de reconstructie grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Samen met gemeente Midden Delfland is er contact met de omgevingsmanager van de aanbesteder en wegbeheerders van de provincie en Rijkswaterstaat om de bereikbaarheid van ons terrein zoveel mogelijk te waarborgen. Wij houden u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur


Bewonersbrief PZH start N211 - Lees het hele artikel in PDF! pdf
Weekendwerkzaamheden 2024 - Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Nieuwsbrief december 2023”
December | Den Hoorn

Terugblik netwerkborrel 5 oktober Washers en Ter Steege

Op 5 oktober 2023 waren ondernemers van het bedrijventerrein welkom voor een rondleiding bij Washers en Ter Steege. Rond 16.00 uur gaf Chris Müller een rondleiding door Washers. De opkomst was groot. Het was zeer interessant om te zien hoe op een zeer duurzame manier met alle moderne snufjes auto’s tegenwoordig gewassen worden. Hierna waren we welkom bij Ter Steege. Ook een zeer mooi gebouw voorzien met technische hoogstandjes. Onder het genot van een hapje en een drankje was netwerken zeer eenvoudig. We kunnen zeker van een geslaagde netwerkborrel spreken!

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Nieuwsbrief Zomer 2023”
juli 2023 | Den Hoorn

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op donderdagmiddag 11 mei 2023 vond de algemene ledenvergadering plaats bij het Van der Valk Hotel DelftA4 aan de Peuldreef. Deze bijeenkomst was alleen voor de leden van de vereniging. Er was een goede opkomst. Rob en zijn vrouw Magchelina van der Valk leidden de leden rond door hun mooie nieuwe hotel. Ook mochten we een kijkje nemen in de keuken. Na het formele gedeelte was het tijd om onder het genot van een hapje en een drankje bij te praten.
Het was een zeer positieve bijeenkomst. Dit heeft zeker bijgedragen dat een drietal leden gehoor hebben gegeven aan de oproep om aspirant bestuurslid te worden. Inmiddels hebben zij een bestuursoverleg bijgewoond en waren ze enthousiast over het lidmaatschap. Ook het bestuur is verheugd met hun deelname.

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Nieuwsbrief Voorjaar 2023”
april 2023 | Den Hoorn

Save the date Algemene Ledenvergadering Donderdag 11 mei 16.00 uur

Op donderdagmiddag 11 mei 2023 vindt de algemene ledenvergadering plaats bij het Van der Valk Hotel DelftA4 aan de Peuldreef. Deze bijeenkomst is alleen voor eigenaren van percelen. Noteer alvast in uw agenda! De uitnodiging volgt spoedig per email.

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Planning wegwerkzaamheden kruispunt Harnasdreef Vrij-Harnasch”
Maart 2023 | Den Hoorn

Planning wegwerkzaamheden kruispunt Harnasdreef Vrij-Harnasch in weekenden van 14 en 15 april en 22 -24 april

Zoals vorig jaar al in de nieuwsbrief aangegeven zal de verkeerssituatie bij de Harnasch Dreef en Vrij-Harnasch aangepast worden ter bevordering van de verkeersveiligheid.
In de bijlage ziet u de planning van de wegwerkzaamheden.
Een deel vind plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 april en een deel van vrijdag 22 tot en met zondag 24 april. Tijdens dit weekend is het werkvak geheel afgesloten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur


Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Decembereditie Nieuwsbrief VBHP”
December | Den Hoorn

Hierbij de nieuwsbrief van de vereniging bedrijventerrein Harnaschpolder.


Wij wensen u veel leesplezier.

Lees de nieuwsbrief in PDF! pdf

“Nieuwsbrief A4 Haaglanden - N14”
December | Den Hoorn

Klaar voor nieuwe stappen in het nieuwe jaar

2022 is een bewogen jaar geweest voor het project A4 Haaglanden – N14. Het thema stikstof zorgde lange tijd voor onzekerheid, maar in juni werd duidelijk dat het project voorrang krijgt bij het maken van nieuwe stikstofberekeningen. In de tussentijd is doorgewerkt aan het tracébesluit. Projectmanager Adrie Franken blikt terug en kijkt vooruit...

Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Zomereditie Nieuwsbrief Vereniging Bedrijventerrein Harnaschpolder”
Augustus 2022 | Den Hoorn

Van het bestuur

De zomer is in volle gang. Het bestuur hoopt dat u geniet van het mooie weer en even los kan komen van alle dagelijkse beslommeringen om weer opgeladen het najaar in te gaan.

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Netwerkborrel vrijdag 17 juni 15.30 uur”
2 juni 2022| Den Hoorn

Voor wie: Alle ondernemers bedrijventerrein Harnaschpolder en omliggende bedrijven
Waar: Brouwerij tHuis, Harnaschdreef 7 in Den Hoorn
Tijd: Vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur


Het bestuur van de vereniging bedrijventerrein Harnaschpolder organiseert op vrijdag 17 juni een informele netwerkbijeenkomst. Vanaf 15.30 uur bent u als ondernemer welkom bij Brouwerij tHuis om met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en verbinding te zoeken. Voor een drankje en een hapje is gezorgd. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een rondleiding door de Brouwerij.

Graag uw aanmelding met vermelding van het aantal aanwezigen voor 10 juni 2022 mailen naar: secretariaat@bedrijvenharnaschpolder.nl

De vereniging Bedrijventerrein Harnaschpolder: Jolanda de Groot, Leo Mastenbroek, Jeroen Reisenmuller, Robert Aalbers, Peter van de Heuvel en Chris Müller.“Nieuwsbrief Vereniging Bedrijventerrein Harnasch Polder”
april | Den Hoorn

Beste relatie,

Het nieuwe jaar begon hoopvol. De maatregelen rondom de coronapandemie werden afgeschaald en het ‘normale’ leven leek zich te herstellen. Door de inval van Rusland in Oekraïne wordt het echter voor veel ondernemingen weer een spannende tijd. Het bestuur wenst iedereen veel wijsheid bij het ondernemen. Het blijft een uitdaging. op.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Nieuwsbrief Vereniging Bedrijventerrein Harnasch Polder”
december | Den Hoorn

Beste relatie,

Namens het bestuur van de vereniging wens ik u veel plezier bij het lezen van onze december editie met allerlei nieuws en ontwikkelingen van het bedrijventerrein. Heeft u vragen, neem contact met het secretariaat op.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Nieuwsbrief A4 Haaglanden - N14”
Oktober 2021 | Den Hoorn

Reactie op ingediende zienswijzen Ontwerptracébesluit A4 Haaglanden-N14

In de periode 8 mei tot 18 juni 2020 was het voor bewoners en overige belanghebbenden via een zienswijze mogelijk een reactie te geven op het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14. Bij publicatie van het tracébesluit wordt in de Nota van Antwoord vervolgens gereageerd op de ingediende zienswijzen. Doordat het vaststellen en ondertekenen van het Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 is uitgesteld, kan er nog geen reactie gegeven worden op de ingediende zienswijzen.

Lees de hele nieuwbrief in PDF! pdf

“Nieuwsbrief N211 Wippolderlaan”
Oktober 2021 | Den Hoorn

In deze nieuwsbrief: Omgevingsvergunning verleend, voorbereidende werkzaamheden, start aanbesteding, N211 Wippolderlaan in beeld (video), visualisatie van het projectgebied en metingen i.v.m. sluipverkeer.

Omgevingsvergunning verleend

De omgevingsvergunning voor de reconstructie van de N211 Wippolderlaan is door de gemeente Westland verleend. Tot 11 september jl. konden belanghebbenden een beroep indienen tegen deze vergunning. Dit is ook gedaan door enkele belanghebbenden. De vergunning is wel in werking getreden, maar is vanwege de ingediende beroepen nog niet onherroepelijk. De gemeente Westland zal, als bevoegd gezag, de ingediende beroepsschriften beantwoorden bij de rechtbank. 

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Graag vragen we je aandacht voor het onderstaande bericht.”
oktober 2021 | Den Hoorn

Beste relatie,Den Hoorn groeit en ontwikkelt o.a. door de toename van het aantal inwoners en door uitbreiding van de Harnaschpolder! Voor Ondernemers, Maatschappelijke Organisaties, Stichtingen en Verenigingen is onderlinge verbinding en de verbinding met de inwoners van groot belang!   
Nu het weer kan nodigt de De Uitdaging van Midden-Delfland (voorheen Hart van Den Hoorn) je uit voor 2 interessante bijeenkomsten 'Ontmoeten en Handelen'!

· Op 13 oktober van 19:00-21:00 geeft vestigingsmanager Rob Maas een kijkje in de Keuken bij Bauhaus. Een mooie gelegenheid om bekende en nieuwe ondernemers te ontmoeten en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de Harnashpolder! Naast een rondleiding door deze unieke bouwmarkt met 16 specialismen onder 1 dak, staat de bijeenkomst in het teken van ontmoeten, netwerken en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

· Op 27 oktober van 19:00-21:00 ben je samen met andere Ondernemers, Stichtingen, Verenigingen en Maatschappelijke Organisaties welkom bij Werkse! Naast een presentatie/rondleiding door directeur Cor van der Wel is er tijdens deze bijeenkomst alle ruimte om te ontmoeten en te handelen in onderlinge betrokkenheid! 
Kortom bijeenkomsten waar je je netwerk kunt versterken en kunt bijdragen aan je MVO-doelstellingen! 
Aanmelden? 

Kan heel eenvoudig door een antwoord te sturen op dit bericht met vermelding van je bedrijfsnaam, je naam en de bijeenkomsten waar je bij wilt zijn. Of ga naar https://Delftseuitdaging.nl/project/gratis-bijeenkomsten-ontmoeten-en-handelen/ 

Wij kijken er naar uit je te ontmoeten tijdens de bijeenkomsten! 

“Nieuwsbrief zomer 2021”
augustus | Den Hoorn

Algemene ledenvergadering 2021

De algemene ledenvergadering vindt op woensdag 22 september 2021 plaats. Onze gastheer is dit jaar de Koninklijke Paardekooper Group. Zij verwelkomen u graag aan de Meerkamp 5 in Den Hoorn in hun opleidingscentrum. De maatregelen rondom COVID-19 kunnen hier goed nageleefd worden.

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Parkeren Vrij-Harnasch”
juni 2019 | Den Hoorn

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is uitgebreid gesproken over de plannen voor een aan te leggen parkeerterrein, in samenwerking met het Bedrijvenschap, om het parkeerprobleem van met name de Vrij-Harnasch op te lossen.
De plannen zijn met meerderheid van stemmen aangenomen en de gebruikersovereenkomst is getekend.
Stand van zaken is nu dat dinsdag 11 juni binnen de gemeente Midden-Delfland een besluit wordt genomen over dit agendapunt. Daarna is er een periode van 6 weken waarin zienswijzen kunnen worden ingediend. Er is op dit moment één document van bezwaar binnengekomen. Als alles volgens plan verloopt kan er in oktober begonnen worden met het inzetten van de parkeerplaatsen en daarmee ook met handhaving op foutparkeerders. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Nieuwjaarsreceptie 17 januari 2019”
Nieuwsbrief februari 2019 | Den Hoorn

Nieuwjaarsreceptie 2019

Op 17 januari hebben we onze nieuwjaarsreceptie gehouden. Autobedrijf Van der Windt was zo vriendelijk hun locatie beschikbaar te stellen. Heerlijke hapjes en drankjes werden verzorgd via DG Grootverbruik. Nu er veel nieuwe bedrijven bij gekomen zijn waren er interessante nieuwe combinaties en netwerkgesprekken mogelijk. Daarnaast was Eneco uitgenodigd om een presentatie te houden over de mogelijkheden van duurzaamheid en een mogelijke energietransitie op bedrijventerrein HarnaschPolder. De presentatie stuur ik u in bijlage mee.

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Vakantieperiode”
september 2018 | Den Hoorn

Op het moment zijn een aantal bedrijven alweer op volle sterkte aan het werk.

De vakantieperiode is er bij uitstek een om orde op zaken te stellen en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Heeft u ideeën voor deze nieuwsbrief dan zijn ze uiteraard van harte welkom.
Maar ook hoopt uw bestuur dat u allen weer uitgerust en fris aan de slag bent om uw bedrijf (nog) steviger in de markt te zetten.
Voor het bestuur lagen er tijdens de vakantieperiode nog wel een paar uitdagingen af te ronden.

We geven u in deze nieuwsbrief een verslag daarvan.

Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland”
5 mrt 2018 | Den Hoorn

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid- Holland. Het is de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis. We plannen dat heel zorgvuldig, want we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. De planning ligt echter niet vast. Omdat veel bruggen en tunnels al aardig op leeftijd zijn, is tussentijds – ongepland – onderhoud niet uit te sluiten. Al het onderhoud levert ongetwijfeld verkeers hinder op. Samen met de regio doet Rijkswaterstaat er alles aan om de overlast te beperken. Daarnaast houden we alle stakeholders zo goed mogelijk op de hoogte. Samen zorgen wij ervoor dat de regio ook tijdens ‘de verbouwing’ goed bereikbaar blijft.

Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Verslag bijeenkomst op het gemeentehuis Midden Delfland in verband met verkeerssituatie op de kruising van de Harnasch Dreef, Vrij Harnasch en Lookwatering.”
25 september 2017 | Den Hoorn

Middels een brief heeft het bestuur van het Parkmanagement Harnasch Polder duidelijk gemaakt dat door de toename van het verkeersaanbod op de voornoemde kruising er regelmatig verkeersgevaarlijke situaties ontstaan.

Dit heeft met name te maken met het feit dat
A: dit een groot kruisingsvlak betreft.
B: er diverse straten en wegen op deze kruising uitkomen.
C: door de vestiging van bedrijven de hoeveelheid verkeer op deze kruising sterk is toegenomen.
D: gezien het feit dat er een verhoging net voor de kruising ligt, het verkeer aan het oog wordt onttrokken.
E: de snelheid op de Harnasch Dreef erg hoog ligt.
F: de bus ook op deze kruising moet oversteken naar de busbaan. G: stukje één richtingsverkeer Vrij Harnasch voor het pand van v.d. Hoeven.

Lees het hele verslag in PDF! pdf

“Stuurgroep gaat burgerinitiatief Wippolderlaan bestuderen”
9 mei 2017 | Den Hoorn

De N211-Wippolderlaan wordt verbreed. Plannen daarvoor zijn beschreven in het ontwerp-bestemmingsplan, dat de afgelopen maanden ter inzage heeft gelegen. Mede naar aanleiding van de ingediende bezwaren (‘zienswijzen’) wordt bekeken waar het bestemmingsplan aangepast en verbeterd kan worden.

Er wordt met name gezocht naar slimme combinaties van maatregelen op het gebied van geluid, lichthinder en inpassing van de weg. De planning was om het aangepaste bestemmingsplan nog voor de zomer te bespreken in de gemeenteraden van Westland en Midden-Delfland.

Lees het hele artikel in PDF! pdf

“Uitnodiging: Dinsdag 24 januari 2017”
19 december | Den Hoorn

Wij nodigen u van harte uit!
Voor onze netwerkbijeenkomst.


Het bestuur van Vereniging bedrijventerrein HarnaschPolder organiseert een netwerkbijeenkomst gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Op 24 januari zijn we van harte welkom bij PostNL. Graag nodigen we u uit aanwezig te zijn en met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar maar ook om elkaar te ontmoeten in een informele sfeer. Daarnaast is er de gelegenheid een blik te werpen in een van de aangesloten bedrijven.

Programma:
16.00 uur Opening en welkom door Jolanda Groot voorzitter bestuur
16.15 uur Toast op het nieuwe jaar met een glas (alcoholvrije*) champagne
16.30 uur Rondleidingen door het bedrijf van PostNL in groepen
16.30 uur Netwerkbijeenkomst drankjes* en hapjes worden verzorgd
18.00 uur Afronding


* Ter informatie, tijdens deze bijeenkomst worden uitsluitend alcoholvrije dranken geschonken, dit in verband met het beleid dat binnen PostNL wordt gevoerd.

Lees de hele uitnodoging in PDF! pdf

 • “Nieuwsbrief november 2016”
  17 november 2016 | Den Hoorn

  Aankondiging Netwerkbijeenkomst 2017
  Als eerste in deze nieuwsbrief hebben we een aankondiging voor een Netwerkbijeenkomst:
  Dinsdag 24 januari 2017 willen we met elkaar het glas heffen op 2017. Dit wordt tevens een bedrijfsbezoek en netwerkbijeenkomst. Noteert u alvast de datum de uitnodiging volgt op korte termijn.

  Waarvoor kunt u de Parkmanager inschakelen?
  • Melden van schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, kapot gereden trottoirs, zwerfafval, groenonderhoud, graffiti, etc.
  • Vragen over parkeerbeleid, parkeeroverlast, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, milieubeleid, subsidies.
  • Melden van wensen en initiatieven, bijzondere eigen bedrijfsactiviteiten.
  • Vragen of opmerkingen i.v.m. het glasvezelnetwerk.
  • Vragen of opmerkingen i.v.m. camerabeveiliging enz.

  Bent u nieuw op het bedrijventerrein Harnasch Polder?
  Ook dan informeert Ron Verhage u graag over de benefits van het bedrijventerrein Harnasch Polder.

  Lees de hele nieuwsbrief in PDF! pdf

“Raad van State geeft Bauhaus groen licht.”
Den Haag | Den Hoorn

De gemeente Midden-Delfland mag aan Bauhaus een omgevingsvergunning verlenen voor de felbestreden bouwmarkt in de Harnaschpolder. Dit bleek gisteren uit een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Harnaschpolder-Noord 2014.

De hoogste bestuursrechter heeft de maximale vloeroppervlakte van de nieuwe bouwmarkt met tuincentrum vastgelegd op 17.000 vierkante meter, maar dat was ook precies de bedoeling van Midden-Delfland. De gemeente moet op een paar punten het bestemmingsplan verbeteren. De vergunning voor Bauhaus ligt al klaar op het gemeentehuis.

Door de uitspraak van de Raad van State staan concurrenten Praxis en Van Neerbos (Gamma en Karwei) met lege handen. Zij hebben zich op alle fronten verzet tegen hun Duitse concurrent, omdat de regio geen behoefte zou hebben aan een nieuwe megabouwmarkt met tuincentrum.

Aanvechten
In april stapten Praxis en Van Neerbos, bewoners van de Hadrianusstraat en Gebiedsontwikkeling Harnaschpolder naar Den Haag om het bestemmingsplan aan te vechten. De omwonenden vinden dat de Bauhaus te dicht op hun woningen komt te staan en zijn bang voor overlast.

Gebiedsontwikkeling Harnaschpolder vreest dat haar plan Scharnier aan de Hadrianuslaan, waar tachtig vrijstaande woon- en werkwoningen staan gepland, voor kopers minder aantrekkelijk wordt vanwege de verkeersstromen van en naar de nieuwe bouwmarkt.“Kredietunie Westland”
22 augustus 2016 | Den HoornBeste leden van Ondernemersvereniging

Kredietunie Westland is afgelopen december opgericht met als doel het vergroten van de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Westland. Hiermee wordt ook de Westlandse economie versterkt en ondernemerschap en werkgelegenheid bevorderd in het Westland, inclusief Midden-Delfland. Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet. Het idee achter de kredietunie is onderlinge kredietverlening tot € 250.000,- van, voor en door ondernemers. Een belangrijk kenmerk van deze kredietunie is de sterke onderlinge verbondenheid tussen de leden van de kredietunie, onder andere door middel van coaching van kredietnemers door andere leden-ondernemers. Kredietunie Westland wordt o.a. gesteund door MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland, Stichting Ondernemersklankbord en Rabobank Westland.

Kredietunie Westland is voor de uitoefening van haar activiteiten niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten.


Lees het hele artikel in PDF! pdf

“www.bedrijvenHarnaschPolder .nl”
17 juni 2016 | Den Hoorn

Bedrijventerrein HarnaschPolder, nu ook online

In samenwerking met ParkTrust heeft de Vereniging Bedrijventerrein HarnaschPolder Den Hoorn een nieuwe website laten ontwikkelen. ParkTrust uit Dordrecht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het parkmanagement op Bedrijventerrein HarnaschPolder.

ParkTrust is specialist op het gebied van mediation, veiligheid en wetgevingen en de medewerkers hebben een groot aantal relevante opleidingen gevolgd (recherche, verkeer, milieu) welke in en op een bedrijventerrein van toepassing zijn. Door een brede politie achtergrond van enkele tientallen jaren zijn goede contacten met gemeenten en andere overheden opgebouwd.

Bij vragen of calamiteiten kunt u contact opnemen met de parkmanager: Ron Verhagen via onze contactpagina.“N211 Wippolderlaan: nachtafsluitingen juni”
24 mei 2016 | Den Hoorn

Werkzaamheden Wippolderlaan (N211)

Op de Wippolderlaan (N211) vinden van vrijdag 3 juni tot zondag 5 juni 2016 nachtafsluitingen plaats. Het betreft het weggedeelte tussen de Erasmusweg en de kruising met de N222. De rijbanen richting de A4 zijn afgesloten, vanaf de A4 richting Den Haag blijft de Wippolderlaan toegankelijk. De provincie voert aanpassingswerkzaamheden uit aan het asfalt bij de kruising N211 Lozerlaan met de Erasmusweg. Het wegverkeer wordt bij de nachtafsluitingen omgeleid via borden. Nood- en hulpdiensten hebben in geval van spoed doorgang met gepaste snelheid.
Afsluiting rijbaan

De rijbaan is afgesloten:
• Van vrijdag 3 juni, 23.00 uur tot zaterdag 4 juni 2016, 08.00 uur.
• Van zaterdag 4 juni, 23.00 uur tot zondag 5 juni 2016, 08.00 uur.
Indien de werkzaamheden voorspoedig verlopen vervalt de tweede afsluiting. Als dit het geval is meldt de provincie dit op: https://twitter.com/verkeerzh.


Lees het hele artikel!


Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.