Cameratoezicht op bedrijventerrein Harnaschpolder.

DOEL VAN HET CAMERATOEZICHT
Het camerasysteem wordt ingezet op het bedrijventerrein Harnaschpolder voor de bescherming en veiligheid van bedrijfs- en privé eigendommen. De Vereniging Bedrijventerrein Harnaschpolder is verantwoordelijk en het private cameratoezicht valt onder het regime van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voormalig Wet Bescherming Persoonsgegevens).

WETTELIJK KADER
Omdat de beeldinformatie die via de camera’s wordt verkregen digitaal wordt vastgelegd, is sprake van verwerking van persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) is van toepassing. Cameratoezicht is conform de AVG gerechtvaardigd als er een wettelijke grondslag van toepassing is.
Het doel als geformuleerd in artikel 2 van dit protocol rechtvaardigt de inbreuk op de privacy van medewerkers en bezoekers. Om de privacy te waarborgen zijn in dit protocol uitgangspunten geformuleerd.

CAMERASYSTEEM
Het systeem bestaat uit 14 camera masten, verspreid over het bedrijventerrein. Bij het positioneren van de camera’s zijn de doelen genoemd in artikel 2 van dit protocol uitgangspunt geweest. Uitbreiding van het aantal camera’s en masten is te allen tijde mogelijk.

Door middel van een draadloze verbinding worden de camera’s gekoppeld; de beelden worden op één server (Nas-recorder) opgeslagen, geplaatst in een afgesloten en beveiligde ruimte. De beelden zijn door middel van een beveiligde glasvezelverbinding via internet te benaderen.

Ingeval van uitval/defect bij een camera, krijgt de Parkmanager van ParkTrust, daarvan automatisch per e-mail bericht.

BEWAARTERMIJN CAMERABEELDEN
De beelden worden 28 dagen bewaard. Als er geen calamiteit is geweest, worden de beelden vervolgens automatisch gewist. De bewaartermijn van opgeslagen beelden kan worden verlengd indien de beelden kunnen dienen als ondersteunend materiaal of als bewijs in een (voortraject van een) gerechtelijke procedure.

PROCEDURE VOOR DEELNEMENDE ONDERNEMERS
Gelet op de bewaartermijn van 28 dagen, dient een verzoek om beelden te bekijken en om deze beelden veilig te stellen, tijdig te worden gedaan zodat mogelijk bruikbare beelden niet verloren gaan.

De beelden kunnen slechts worden bekeken als zich een incident heeft voorgedaan op het bedrijventerrein Harnaschpolder. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij het bestuur van de Vereniging Bedrijventerrein Harnaschpolder. De beelden worden vervolgens uitgekeken:

• binnen een termijn van 24 uur indien sprake is van een acute situatie; en
• binnen een termijn van 48 uur indien sprake is van een niet-acute situatie.
De beelden worden uitgekeken onder coördinatie en verantwoordelijkheid van de aangestelde Parkmanager van ParkTrust. Hiervoor is een aparte verwerkingsovereenkomst afgesloten tussen ParkTrust en Verenging Bedrijventerrein Harnaschpolder.

Indien blijkt dat sprake is van bruikbaar beeldmateriaal, zal dit beeldmateriaal na overleg met een daartoe aangewezen bestuurslid, beschikbaar worden gesteld aan de ondernemer, zodat de ondernemer het materiaal ter hand kan stellen aan de politie, echter pas nadat aangifte is gedaan.

Het bestuur van de vereniging bedrijventerrein Harnaschpolder wordt geïnformeerd over het feit dat beelden zijn bekeken. Van het gebruik van het camerabewakingssysteem wordt een logboek bijgehouden. Het logboek is vertrouwelijk. In het logboek wordt onder andere vermeld: storingen, incidenten, meldingen, vordering beeldmateriaal.

VERZOEK POLITIE/JUSTITIE
Indien een bevoegd ambtenaar van politie of justitie verzoekt om beschikbaarstelling van beeldmateriaal, zal het bestuur van Vereniging Bedrijventerrein Harnaschpolder hierover worden ingelicht. In samenwerking met ParkTrust zal, conform de geldende wettelijke bepalingen, medewerking worden verleend.

CONTACT
Bij vragen en opmerkingen omtrent het camerasysteem of bij verzoek om inzage en verstrekking van beeldmateriaal kan per e-mail contact worden opgenomen met parkmanager Ron Verhage via ron@parktrust.nl. Vragen en opmerkingen aan het bestuur van Vereniging Bedrijventerrein Harnaschpolder via info@bedrijvenharnaschpolder.nl

Laatste nieuws

ParkTrust

“Vakantieperiode”
september 2018 | Den Hoorn
Op het moment zijn een aantal bedrijven alweer op volle sterkte aan het werk. De vakantieperiode is er bij...

Bedrijven op HarnaschPolder

Bedrijventerreinen

Welke bedrijven zijn gevestigt op HarnaschPolder?
Zie hier het hele overzicht...

Parkmanager

Parkmanagers

De parkmanager van bedrijventerrein Harnaschpolder is Ron Verhagen. Los van Harnash Polder is hij ook parkmanager op bijvoorbeeld bedrijventerrein Gouwespoor en Gouwestroom in Gouda.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.